Kollegiets vedtægter 2023-02-17T15:28:02+00:00

Vedtægter for Kollegianerforeningen

1 Foreningens navn

1.1    Foreningens navn er Kollegianerforeningen på Håndværkerkollegiet (herefter benævnt Kollegianerforeningen) og har hjemhørende Håndværkerkollegiet i København, Bispebjerg Parkallé 22, 2400 København NV (herefter benævnt kollegiet).

2 Foreningens formål

2.1    Varetage kollegianernes interesser i det daglige liv på kollegiet

2.2    Formidle interne og eksterne informationer

3 Indmeldelse og udmeldelse

3.1    Enhver kollegianer er obligatorisk medlem af Kollegianerforeningen.

3.2    Ved fraflytning fra kollegiet ophører medlemskab af foreningen.

4 Kontingent

4.1    Kontingentets størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling

4.2    Kontingentet opkræves automatisk sammen med betalingen for værelsesleje.

5 Ordinær generalforsamling

5.1    Der afholdes ordinær generalforsamling to gange årligt, medio maj og medio november.

5.2    Rådet skal senest otte døgn inden generalforsamlingen underrette kollegianerne om dennes afholdelse ved bekendtgørelse af dagsorden, vedtægtsændringsforslag samt regnskaber på kollegiets opslagstavle samt ved omdeling på køkkenerne.

5.3    Dagsordenens indhold

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens beretning, godkendelse af regnskab for Kollegianerforeningen samt fastsættelse af kontingent
 4. Ølmændenes beretning samt godkendelse af regnskab for ølkælderen
 5. Caféens beretning samt godkendelse af regnskab for caféen
 6. Nyt fra bestyrelsen
 7. Valg af a) Formand b) Godkendelse af gangformænd og suppleanter for disse c) Godkendelse af festudvalg d) Kasserer e) Suppleant for kassereren. f) To menige rådsmedlemmer g) En suppleant for de to menige rådsmedlemmer h) To ølmænd i) En suppleant for ølmændene j) En ansvarlig for Cafeen k) En økonomisk ansvarlig for Cafeen l) En suppleant for Cafeen m) To revisorer n) En suppleant for revisorerne
 8. Vedtægtsændringer (skal være Rådet i hænde henholdsvis 1. maj kl. 12 og 1. november kl.12. Ændringer til vedtægtsændringer, skal være rådet i hænde senest dagen inden generalforsamlingen).
 9. Indkomne forslag (skal være Rådet i hænde senest fem døgn før generalforsamlingens afholdelse)
 10. Eventuelt

5.4    Ved vedtægtsændringer skal den fulde ordlyd af forslaget, sammen med det punkt den måtte erstatte vedlægges dagsorden

5.5    Brevstemmer er ikke tilladt ved afstemning på generalforsamlingen.

6 Ekstraordinær generalforsamling

6.1    Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst fire rådsmedlemmer eller 1/3 (32) af kollegianerne skriftligt udtrykker ønske herom over for Rådet samt angiver punkter til dagsorden.

6.2    En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes tidligst otte dage og senest fjorten dage efter begæringen er modtaget af rådet.

6.3    Kollegianerne skal senest otte dage inden den ekstraordinære generalforsamling underrettes om dennes afholdelse ved bekendtgørelse på kollegiets opslagstavle af dagsorden og begrundelse for afholdelse.

6.4    Dagsordenens indhold

 1. Valg af dirigent
 2. Indkomne forslag

6.5    Modforslag til den begærede dagsorden skal være Rådet i hænde og opsat på kollegiets opslagstavle senest fem døgn før den ekstraordinære generalforsamling afholdes.

6.6    På den ekstraordinære generalforsamling kan ændringer i kollegianerforeningens vedtægter ikke finde sted.

7 Afstemningsregler

7.1    Den ordinære og den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig, når mindst 1/4 (24) af kollegianerne er til stede.

7.2    Afstemningen foregår ved håndsoprækning, såfremt der ikke begæres skriftlig afstemning.

7.3    Alle afgørelser træffes ved simpelt relativt flertal, dvs. flere stemmer end noget andet forslag.

7.4    Ved afstemninger, der kan få afgørende betydning for foreningens økonomi eller virke, herunder vedtægtsændringer, kræves et kvalificeret absolut flertal – 2/3 af de fremmødte.

7.5    Ved stemmelighed bortfalder forslagene – dog ikke når der er tale om personvalg, i hvilket tilfælde der foretages en ny afstemning mellem de personer med lige mange stemmer. Hvis der stadig er stemmelighed trækkes lod.

7.6    Ved valg af de to menige rådsmedlemmer stemmes der to gange. I første runde opstiller alle kandidater og en vinder fastslås. I anden runde opstiller de resterende kandidater, og der findes på ny en vinder. I begge runder har hver stemmeberettiget én stemme.

7.7    Beboere kan kun blive valgt ind til én post ved generalforsamlingen, såfremt der er andre beboere der stiller op til alle poster.

8 Rådets størrelse og valgperiode

8.1    Kollegianerforeningens ledelse kaldes ”Kollegianerrådet”, forkortet ”Rådet”, og består af ni medlemmer som nævnt i stk. 2-5.

8.2    Formanden Formanden vælges på den ordinære generalforsamling. Kandidater skal have boet på kollegiet i mindst seks måneder.

8.3    Fem gangformænd, en fra hver etage Gangformændene vælges på gangene jævnfør gangenes regler. Valget af gangformændene og disses suppleanter skal godkendes af generalforsamlingen. Gangformænd valgt mellem generalforsamlinger skal godkendes af Rådet.

8.4    Kassereren. Kassereren vælges på den ordinære generalforsamling. Kandidater skal have boet på kollegiet i mindst seks måneder.

8.5    Menige rådsmedlemmer Yderligere to medlemmer vælges på den ordinære generalforsamling.

9 Konstituering

9.1    Rådet konstituerer sig selv under formandens ledelse, idet man fordeler poster som bestyrelsesmedlemmer og andre tillidsposter, der ikke er valg til på generalforsamlingen. Resultatet af konstitueringen meddeles foreningens medlemmer ved bekendtgørelse på kollegiets opslagstavle.

9.2    I tilfælde af manglende formand: Rådet konstituerer sig selv i form af en kollektiv ledelse, hvor arbejde og ansvar deles ligeligt mellem Rådets medlemmer.

9.3    Af Rådets midte vælges to medlemmer til håndværkerkollegiets bestyrelse. Formanden skal være den ene af disse. Det andet medlem skal have boet på kollegiet i mindst seks måneder, jf. kollegiets vedtægter.

 10 Tillidsposter

10.1  Kollegianerforeningens drift føres af formanden, der vælges på generalforsamling jf. §5. Formanden er underlagt beslutninger taget på generalforsamlingen og de månedlige rådsmøder, samt vedtægterne for Kollegianerforeningen.

10.2 Kollegianerforeningens regnskab føres af kassereren, der vælges på generalforsamlingen, jf. § 5. Kassereren er underlagt den til enhver tid gældende Forretningsorden for kassereren.

10.3 Kollegianerforeningens øldepot i kælderen bestyres af to ølmænd, der vælges på generalforsamlingen, jf. § 5. Ølmændene er underlagt den til enhver tid gældende: Forretningsorden for ølkælderen.

10.4 Kollegianerforeningens cafés regnskab føres af den økonomisk ansvarlige for Cafeen, der vælges på generalforsamlingen, jf. § 5. Den økonomisk ansvarlige er underlagt den til enhver tid gældende Forretningsorden for cafeen.

10.5  Kollegianerforeningens Revisorer vælges på generalforsamlingen, jf. § 5. Revisorerne skal være objektive, og dermed eksterne. Dvs. ikke en del af Rådet.

11 Beretnings- og regnskabsperioden

11.1 De to perioder er halvårlige og forløber fra ordinær generalforsamling til ordinær generalforsamling.

12 Økonomi

12.1  Rådets økonomiske kompetenceramme vedr. nyanskaffelser andrager max 15.000 kr. inkl.moms. Ved nyanskaffelser over dette beløb afholdes en afstemning på kollegiet, der afgør om pågældende nyanskaffelser skal indkøbes eller ej. Undtaget herfor er dog vaskekælderen, idet Rådet forbeholder sig ret til at foretage nødvendige nyanskaffelser, også selvom der er tale om et beløb på mere end 15.000 kr.

12.2 Et forslag kommer til afstemning, hvis et flertal i Rådet er enige herom. Et forslag kan kun vedtages, hvis et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Afstemningen har endvidere kun gyldighed, hvis mindst 1/3 af de stemmeberettigede faktisk har afgivet deres stemme.

12.3 Ved afstemning vil stemmesedler blive delt ud til de enkelte værelser og skal afleveres til gangformændene inden en nærmere angivet tidsfrist.

12.4  Kun kassereren og formanden kan råde over midler på foreningens bank og girobankkonti, medmindre undtagelsen i § 12.6 og § 12.7 tages i brug

12.5  Forslag til kollegianerforeningens ansøgninger til diverse fonde og legater, skal behandles på rådsmøder.

12.6  Rådet kan oprette en bankkonto som ølmændene har fuldmagt til at benytte til deres virke i øldepotet.

12.7 Rådet kan oprette en bankkonto som Cafeens økonomiske ansvarlige har fuldmagt til at benytte til deres virke i Cafeen

13 Bestemmelse vedr. foreningens opløsning

13.1  Ved opløsning af foreningen skal mindst 9/10 af de fremmødte stemme herfor på to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger. Mellem disse to generalforsamlinger må der ikke forløbe mere end 90 dage.

13.2  På den opløsende generalforsamling afgøres fordelingen af foreningens ejendom og midler ud fra et oplæg fra Rådet.